Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Liiketoiminta

VMP:n liiketoiminta on jaettu kolmeen palvelukokonaisuuteen: henkilöstövuokraukseen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämiseen sekä itsensätyöllistämiseen.

 

Henkilöstövuokrauspalvelussa tarjotaan tilapäisen työvoiman välitystä yritysasiakkaille, jolloin työntekijä on työsuhteessa henkilöstövuokrausyritykseen, mutta suorittaa sovitun ajanjakson ajan työtehtäviä asiakasyrityksessä. Rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut muodostuvat pysyvän työvoiman etsimiseen liittyvistä palveluista sekä yritysten henkilöstön koulutus- ja kehittämispalveluista. Itsensätyöllistämispalveluiden avulla yksityishenkilö voi toimia itsenäisesti yrittäjänä perustamatta omaa yritystä laskuttamalla asiakkaitaan VMP:n palvelun kautta.

Yhtenä alamme suurimpana toimijana olemme ainoa henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden lisäksi myös itsensätyöllistämisen palveluja sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia henkilöstöpalveluita. Suomen markkinoiden lisäksi toimimme myös Ruotsin henkilöstöpalvelumarkkinoilla. Tarjoamme henkilöstövuokrauspalveluita sekä suoraan konserniyritystemme kautta että franchise-ketjun kautta.

Vuonna 2018 VMP:n henkilöstövuokraus muodosti noin 56 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, rekrytoinnin ja organisaation kehittäminen noin 7 prosenttia liikevaihdosta ja itsensätyöllistämisen palvelut noin 37 prosenttia liikevaihdosta.

 

Markkinakatsaus

VMP:n liiketoiminnan kannalta oleellinen henkilöstöpalvelumarkkina sisältää henkilöstövuokrauspalvelut, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut sekä itsensätyöllistämisen palvelut. Henkilöstöpalvelumarkkinan koko Suomessa vuonna 2018 oli johdon arvion mukaan 2,4 miljardia euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta noin 9 %.

Henkilöstövuokrauksen osuus koko markkinasta vuonna 2018 oli 2,1 miljardia euroa ja se oli näin palvelualoista selvästi suurin. Vastaavasti rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden markkinakoko vuonna 2018 oli noin 130 miljoonaa euroa. Itsensätyöllistämispalveluiden markkinakooksi samana vuonna on arvioitu noin 140 miljoonaa euroa.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) mukaan henkilöstövuokrauksen suurimpien yritysten liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2018 aikana. Orgaaninen ja yritysostojen aikaansaama kasvu oli yhteensä 13 %. Henkilöstövuokrauksen kasvuvauhti toimialalla loka–joulukuussa oli 8 % (HPL). HPL:n jäsenyritysten kasvuodotukset ovat tasaantuneet Suomen BKT:n kasvuennusteiden alentuessa kuluvalle vuodelle. Yhtiön johto arvioi, että rekrytointimarkkina vuonna 2018 pysyi edeltäneen vuoden tasolla. Itsensätyöllistämispalveluiden markkinalla markkinajohtajien asema on jatkanut vahvistumistaan. Suomen markkinoiden lisäksi VMP toimii myös Ruotsin markkinalla. Ruotsin henkilöstöpalvelumarkkina kasvoi tammi–syyskuussa 2018 noin 3 %, kasvu oli henkilöstövuokrauksessa 5 % ja muissa palveluissa hieman hitaampaa.

Viimeaikainen positiivinen talouskehitys on aiheuttanut osaltaan työvoimapulaa joillekin toimialoille. Tähän etsitään ratkaisuja muun muassa koulutusyhteistyön sekä kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin tehostamisen kautta. Lisäksi VMP tuottaa yhä enenevässä määrin työllistämistä edistäviä palveluita sote- ja maakuntauudistukseen liittyvissä kasvupalveluiden pilottihankkeissa eri puolilla Suomea. Yhtiön näkemyksen mukaan sote- ja maakuntauudistus kasvattaisi henkilöstöpalvelualan markkinaa Suomessa ja avaisi kysyntää yksityisten henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille palveluille. Lisäksi markkinan kasvupotentiaalia nähdään digitaalisissa palveluissa, kuten ohjelmistorobottityövoiman välittämisessä.

Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden ja rakentamisen toimialat ovat suhdanneherkempiä verrattuna palvelualoihin, joilla henkilöstöpalvelujen kysyntä kasvaa noususuhdanteessa maltillisemmin. VMP:n toimialajakaumassa palvelualoille suuntautuvan henkilöstövuokrauksen suhteellinen osuus on kasvanut erityisesti toteutettujen yritysostojen seurauksena.

Suomessa joustavien työntekomuotojen osuus kaikesta tehdystä työstä on vielä selvästi alhaisempi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa. Markkina jatkaa rakenteellista kasvuaan joustavien työntekomuotojen yleistyessä.

Työnteon rakenteellinen muutos vaikuttaa sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeisiin. Me VMP:ssä uskomme, että urapolku tulee tulevaisuudessa koostumaan useammasta työstä, jolloin koko työuran mittaiset työsuhteet vähenevät tai katoavat kokonaan. Muita markkinatrendejä ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • Globalisaatio ja kysynnän ennustamisen vaikeudet
  • Digitalisaatio, robotiikka ja teknologia
  • Demografiset muutokset Suomessa
  • Kasvupalveluhanke osana SOTE- ja maakuntauudistusta
  • Talouden kehitys